AdrianSRCore 1.2.7

A Core plugin developed by AdrianSR. Minecraft plugin AdrianSRCore, version 1.2.7 by AdrianSR is listed in Bukkit / Spigot Plugins. Plugin information and download AdrianSRCore 1.2.7

Plugin information

Version: 1.2.7

Description: A Core plugin developed by AdrianSR.

Author(s): AdrianSR

Plugin is loaded: STARTUP

Main class: com.hotmail.AdrianSR.core.main.core.AdrianSRCore